Polioptila plumbea

Gobemoucheron tropical

Tropical Gnatcatcher

Polioptila plumbea
©Roland Jantot
Kourou - 06/2015
Mâle - Adulte
Polioptila plumbea
©Maxime Dechelle
Mâle - Adulte
Polioptila plumbea
©Maxime Dechelle
- Adulte - avec jeunes
Polioptila plumbea
©Michel Giraud-Audine
Mâle - Immature
Polioptila plumbea
©Michel Giraud-Audine
Mâle - Adulte - au nid
Polioptila plumbea
©Michel Giraud-Audine
Mâle - Adulte
Polioptila plumbea
©Michel Giraud-Audine
Femelle - Adulte - au nid
Polioptila plumbea
©Sylvain Uriot
Femelle - Adulte - Opération de baguage
Polioptila plumbea
©Michel GIRAUD-AUDINE
Kourou route de Guatémala - 25/04/2011
Femelle - Adulte
Polioptila plumbea
©Michel Giraud Audine
Kourou route de Guatémala - 05/06/2011
Couple - Adultes
Polioptila plumbea
©Uriot Sylvain
Matiti - 12/2015
- Adultes - Bain de soleil
Polioptila plumbea
©Olivier Claessens
Cayenne - 04/12/2011
Mâle - Adulte
Polioptila plumbea
©Antoine Baglan
Marais de Yiyi - 08/2012
Femelle - Adulte
Polioptila plumbea
©Antoine Baglan
Marais de Yiyi - 08/2012
Mâle - Adulte
Polioptila plumbea
©Michel Giraud-Audine
Montsinéry - 09/2007
Mâle - Adulte

Pas encore de son pour cette espèce